Beiratkozás - Váci Juhász Gyula Általános Iskola

VÁCI JUHÁSZ GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA
1932 óta
Tartalomhoz ugrás
Információk
Kérjük a kedves szülőket, hogy a 2021/2022. tanévre történő általános iskolai beiratkozást a járványügyi helyzet miatt lehetőleg az online felületen végezzék el.
Az általános iskola első évfolyamára történő jelentkezésének elektronikus, online formájára 2021. április 10-től nyílik meg az informatikai lehetőség az Ön részére a KRÉTA rendszer felületén keresztül:


Az e-Ügyintézés „Beiratkozás Általános Iskolába (BÁI)” felület 2021. április 16-án éjfélig van nyitva. Amennyiben módosítani kíván a már elektronikusan beküldött adatokon, akkor ezt úgy teheti meg, hogy jelzi (e-mailben: igazgato@vjgy.hu) az adott intézmény részére a visszavonási vagy adatmódosítási szándékát. Az adatok módosítását az intézmény a KRÉTA felületén a kérés alapján elvégzi. Amennyiben a szülő visszavonja gyermeke jelentkezését, ennek következményeként a BÁI felületen az iskola a benyújtott jelentkezésre a szülő kérése alapján elutasító határozatot hoz, és az intézmény saját rendszerében a gyermek adatait a „Beiratkozás visszavonva” státuszba állítja. Ezen műveletek elvégzését követően Ön ismét be tudja nyújtani gyermeke jelentkezését  egy másik iskolába.
 
 
Amennyiben Ön nem a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti körzetes iskolába íratná be a gyermekét, akkor is meg kell adnia a kötelező felvételt biztosító általános iskola nevét és címét is a jelentkezése során.
 
 
Akár körzetes, akár nem körzetes iskolába kívánja beíratni gyermekét, mindenképpen jelentkeznie kell az általános iskolánál, amely jelentkezés a fent jelzett online módon vagy személyesen történhet meg.

Segítség az adatfeltöltéshez itt és itt érhető el.

Amennyiben az online ügyintézés megoldhatatlan, akkor április 15-én (csütörtökön) és 16-án (pénteken) lehetőség nyílik személyes ügyintézésre is, azonban a járványügyi helyzettel összefüggésben bevezetett fokozott óvintézkedésekkel kell számolni. Ez azt jelenti, hogy legalább 1 nappal korábban telefonon (06-27-502-610) szükséges időpontot egyeztetni, hiszen egy időben egyszerre csak 1 beiratkozó tartózkodhat az épületben. Kérjük, viseljenek szájmaszkot és legyen önöknél saját toll is az aláírásokhoz!


A beiratkozás menete:
 
Az online felületen a gyermekek körzetes iskolába való beíratási szándékának megerősítése úgy történik, hogy a gyermek azonosításához szükséges adatok megadása után megjelölik az intézményt. Online jelentkezés esetén a felületre fel lehet tölteni a dokumentumok másolatát, az eredeti iratok bemutatására legkésőbb a 2021/2022. tanév első napján kerül sor.
 
Az életvitelszerű ott lakásra és a közös szülői felügyeleti jog gyakorlására vonatkozó nyilatkozatokat elektronikus beiratkozás esetén a KRÉTA e-Ügyintézés felületén - az adatok megadását követően - az „Előnézet” ikonra kattintva tudja letölteni és aláírást követően fel tudja tölteni a rendszerbe.

Személyes megjelenéssel történő beiratkozáskor  kérjük, hogy az ügymenet gyorsítása érdekében kitöltve hozzák magukkal a  szükséges nyomtatványokat. Amennyiben nincs lehetőségük előre  kinyomtatni, úgy az intézmény biztosítja ezeket.

A fentiek után, akár online, akár személyesen történt a jelentkezése az iskolába, a nem körzetes gyermekek esetében legkésőbb 2021. április 23-ig döntés születik a gyermekek felvételéről és ezt követően kapja meg a jelentkező az erről szóló tájékoztatást.

 
A beiratkozási eljárás során (vagy annak lezárása után legkésőbb két héten belül) Önnek nyilatkoznia kell arról, hogy gyermeke számára hit- és erkölcstan vagy etika órát választja. A hit- és erkölcstan tantárgy választása esetén meg kell jelölnie, hogy melyik egyház hit- és erkölcstan oktatásának megszervezését kéri majd gyermeke számára. Az iskola a hit- és erkölcstan oktatással kapcsolatos, az egyházaktól kapott információkat feltünteti a honlapján.
 
A beiratkozáshoz szükséges dokumentumok:
- a gyermek személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított lakcímet igazoló hatósági igazolvány
- a gyermek TAJ kártyája
- a gyermek születési anyakönyvi kivonatának másolata, vagy ha van, akkor a személyi igazolvány másolata
- sajátos nevelési igényű gyermekek esetében a Szakértői Bizottság szakértői véleménye
- adatlap A dokumentum letölthető innen.
- nyilatkozat a szülői felügyeleti jog gyakorlására A dokumentum letölthető innen.
- nyilatkozat életvitelszerű lakcímről A dokumentum letölthető innen.
- a diákigazolvány igényléséhez adatlap (NEK-azonosító), amelyet az Okmányirodában tudnak beszerezni
- A szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező nem magyar állampolgárok Magyarországon történő  beiskolázásához szükséges dokumentumok: regisztrációs igazolás vagy tartózkodási kártya vagy állandó  tartózkodási  kártya.

Mindezeken kívül tájékoztatjuk Önöket, hogy nyilatkozniuk kell a következőkről:
    • gyermeke hittant vagy etikát szeretne-e tanulni, amennyiben hittant, melyik felekezet hittan oktatását kívánják igénybe venni (református, katolikus, evangélikus, baptista vagy HIT gyülekezete) A dokumentum letölthető innen.
    • szeretnének-e napközit igénybe venni
    • milyen étkezést szeretnének igényelni

Beiratkozásra vonatkozó Kormányrendeletek:
A 20/2012.(VIII.31.) EMMI rendelete alapján
Felvételi sorsolás beiratkozás során
24§ (6) Ha az általános iskola -a megadott sorrend szerint – az  összes felvételi kérelmet helyhiány miatt nem tudja teljesíteni, az  érintett csoportba tartozók között sorsolás útján dönt. A sorsolásra a  felvételi, átvételi kérelmet benyújtókat meg kell hívni. A sorsolás  lebonyolításának részletes szabályait a házirendben kell meghatározni. A  halmozottan hátrányos helyzetű tanulók felvételi, átvételi kérelmének  teljesítése után sorsolás nélkül is felvehető a sajátos nevelési igényű  tanuló, továbbá az a tanuló, akinek ezt különleges helyzete indokolja.
24§ (7) Különleges helyzetnek minősül, ha a tanuló
a) szülője, testvére tartósan beteg vagy fogyatékkal élő, vagy
b) testvére az adott intézmény tanulója, vagy
c) munkáltatói igazolás alapján szülőjének munkahelye az iskola körzetében található, vagy
d) az iskola a lakóhelyétől, ennek hiányában tartózkodási helyétől egy kilométeren belül található.
A nyilatkozat letölthető innen.

grafika: Prekup Valérné
© Kurucz Attila 2019-2021.
Prekup Valérné
Vissza a tartalomhoz